september 13, 2019 Comment off

Arbeid i høyden

Arbeid i høyden

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. 

Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.

Prøv helst å unngå at ansatte må arbeide i høyden. Hvis det ikke er mulig: sørg for at arbeidet blir mest mulig kortvarig.

Hvordan forebygge risikoen for fallulykker

Følg disse enkle ulykkesforebyggende rådene før du starter arbeid i høyden:

 • Hvis arbeid i høyden ikke kan unngås: bruk allerede sikrede arbeidsplasser.
 • Sørg for at arbeid i høyden utføres på en sikker måte, med egnet arbeidsutstyr og fra en egnet overflate.
 • Bruk kollektiv fallsikring – som for eksempel rekkverk – fremfor personlig fallsikringsutstyr.

Les mer om personlig verneutstyr (PVU)Vis mer

Tips for å gjøre arbeidsplassen i høyden tryggere

 • Utfør så mye som mulig av arbeidet på bakken.
 • Legg atkomsten så nær arbeidsområdet som mulig.
 • Sørg for at arbeidstakerne kan komme seg trygt fra og til arbeidsstedet. Velg trappetårn til atkomst.
 • Forsikre deg om at arbeidsutstyret for arbeid i høyden er egnet, har tilstrekkelig stabilitet og styrke, er vedlikeholdt og er kontrollert regelmessig.

Vis mer

Bruk av stillas

 • Stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv.
 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
 • Fundamentering: Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen.
 • Atkomst: Stillaset må ha en sikker atkomst.

Vis mer

Bruk av personløfter (lift)

Ved bruk av personløfter skal brukeren ha dokumentert opplæring. Opplæringen skal gi kunnskaper om de kravene forskrifter og bruksanvisning stiller til sikker bruk og betjening. Arbeidsgiver har også ansvar for at den som blir satt til å bruke personløfteren, har fått utstyrsspesifikk opplæring med trening og tilstrekkelig tid til å bli kjent med den aktuelle maskinen. Arbeidsgiver skal sørge for at sakkyndig kontroll av personløfteren dokumenteres.

Se temaside om sikker bruk av personløftere

Bruk av stige

 • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
 • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.
 • Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er sikret under bruk.
 • Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måte.

Vis mer

Personløft ved midlertidig arbeid i høyden

Ved midlertidig og kortvarig arbeid i høyden må arbeidsutstyr som blir brukt til å løfte arbeidstakeren, være tilpasset og risikovurdert på bakgrunn av det arbeidet som skal gjøres.

Les mer om krav til personløft for midlertidig arbeid i høyden

Regelverk og mer informasjon

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 Arbeid i høyden

Se krav i produsentforskriften

Les mer om markedskontroll av blant annet stiger og stillaser

1. januar 2016 kom det viktige endringer i forskrift om utførelse av arbeid. Endringene gjelder hovedsakelig krav til risikovurdering, opplæring, forankring og sikring av stillas. Se temaside om bruk av stillas


Konverter denne siden til PDF